Addu’a idan aka ga ruwan sama

Ya Allah Ka saukar mana daruwa Masu anfani

API