Adura wiwo inu oja

Ko si olujosin fun Kankan ayaafi Alloohu nikansoso, ko si akegbe fun Un, ti E ni ola nse, ti E si ni eyin nse, Oun ni njini Oun ni si npani, Oun si ni Oba ti nsemi ti ko si nii ku, owo Re ni gbogbo daada wa, Oun sini Oba ti O ni ikapa lori gbogbo nkan.

API