32 - ดุอาอ์กุนูตวิติร

116- (1) โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดนำทางฉันร่วมกับผู้ที่พระองค์นำทางให้ และได้โปรดประทานความปลอดภัยให้แก่ฉันร่วมกับผู้ที่พระองค์ได้ทรงประทานความปลอดภัยให้ และได้โปรดคุ้มครองฉันร่วมกับผู้ที่พระองค์ได้ทรงคุ้มครอง และได้โปรดประทานความจำเริญแก่ฉันในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ และได้โปรดปกป้องฉันให้พ้นจากความชั่วที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตัดสิน และไม่มีผู้ที่ตัดสินค้านกับพระองค์ได้ ความจริงพระองค์นั้นจะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ที่พระองค์คุ้มครองตกต่ำ (และจะไม่ทรงทำให้ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค์แข็งแกร่ง) พระองค์ทรงจำเริญยิ่ง โอ้ผู้อภิบาลของเรา และทรงสูงส่งยิ่ง (1) --------------------- (1) บันทึกโดยเจ้าของสุนันทั้งสี่ รวมถึงอะหฺมัด, อัด-ดาริมี และอัล-บัยฮะกี : อบูดาวุด หมายเลข 1425, อัต-ติรมิซี หมายเลข 464, อัน-นะสาอี หมายเลข 1744, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 1178, อะหฺมัด หมายเลข 1718, อัด-ดาริมี หมายเลข 1592, อัล-หากิม หน้า 3/172, อัล-บัยฮะกี หน้า 2/209 ส่วนสำนวนที่อยู่ในวงเล็บนั้นเป็นการบันทึกของอัล-บัยฮะกี ดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 1/144, เศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/194 และอิรวาอ์ อัล-เฆาะลีล โดยชัยคฺอัล-อัลบานี หน้า 2/172

117- (2) โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองด้วยความโปรดปรานของพระองค์จากความกริ้วโกรธของพระองค์ ขอความคุ้มครองด้วยการคุ้มครองของพระองค์จากการลงโทษของพระองค์ ขอความคุ้มครองด้วยพระองค์จากพระองค์เอง ฉันมิอาจบรรลุถึงการกล่าวสรรเสริญพระองค์ได้โดยสมบูรณ์ พระองค์นั้นเป็นดังที่ทรงได้กล่าวสรรเสริญพระองค์เอง (2) ------------------ (2) บันทึกโดยเจ้าของสุนันทั้งสี่รวมถึงอะหฺมัด, อบูดาวุด หมายเลข 1427, อัต-ติรมิซี หมายเลข 3566, อัน-นะสาอี หมายเลข 1746, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 1179, อะหฺมัด หมายเลข 751, ดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/180, เศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/194 และอัล-อิรวาอ์ หน้า 2/175

118- (3) โอ้อัลลอฮฺ แด่พระองค์เท่านั้นเราทำอิบาดะฮฺ และเพื่อพระองค์เท่านั้นเราละหมาดและก้มกราบ (สุญูด) และยังพระองค์เท่านั้นเราพยายามและทำงาน เราหวังในความเมตตาของพระองค์ และเราเกรงกลัวต่อการลงโทษของพระองค์ แท้จริงการลงโทษที่หนักของพระองค์นั้นจะต้องประสบกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแน่นอน โอ้อัลลอฮฺ เราขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ เราขออภัยโทษต่อพระองค์ เราขอสรรเสริญสดุดีแด่พระองค์ด้วยดี เราไม่ปฏิเสธ (กุฟุร) ต่อพระองค์ เราศรัทธาต่อพระองค์ เรานอบน้อมต่อพระองค์ เราสละทิ้งผู้ทรยศต่อพระองค์ (1) -------------------- (1) บันทึกโดยอัล-บัยฮะกีในอัส-สุนัน อัล-กุบรอ ซึ่งเป็นสายรายงานที่เศาะฮีหฺ หน้า 2/211 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวไว้ในอิรวาอ์ อัล-เฆาะลีลว่า นี่คือสายรายงานที่เศาะฮีหฺ หน้า 2/170 ซึ่งเมากูฟถึงท่านอุมัร

API