Adura ti a maa nse nibi witr ti a maa n pe ni (kunuutul-witr)

Olohun, fi mi mona ninu awon ti O fi mona, fun mi ni alaafia ninu awon ti O fun ni alaafia, ba mi moju to oro mi ninu awon ti O moju to oro won, fi oore ibukun si ohun ti O fun mi, so mi nibi aburu ohun ti o se ni idajo, Iwo ni O maa n dajo enikankan kii dajo fun O, dajudaju eniti O ba fe kii te, eni ti O ba n ba sota kii niyi,ibukun ni fun O giga si ni fun O.

Olohun, mo fi iyonu Re wa isora kuro ni ibinu Re, mo fi ini amojukuro Re wa isora kuro nibi ifiyajeni Re, mo fi O wa isora kuro lodo Re, mi o le se isiro eyin ti nbe fun O, bi O se yin ara Re naa ni O se ri.

Olohun Oba wa, Iwo nikan ni a o maa josin fun, Iwo ni a o maa kirun fun, ti a o si maa foribale fun, odo Re ni a o maa sure tete wa, a n rankan ike Re, a npaya iya Re, dajudaju iya Re yio le awon oluse keferi ba, Olohun a nwa iranlowo Re, a si nwa aforijin Re, daadaa la fi nse eyin fun O, a o nii se keferi si Iwo Olohun, a ni igbagbo si Iwo Olohun, a nteriba fun O, a bopa bose kuro nibi eniti o ba n se keferi si O

API