55 - บทดุอาอ์กล่าวในละหมาดให้แก่คนตาย

156- (1) โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงอภัยโทษแก่เขา และทรงเมตตาเขา และทรงให้เขาปลอดภัย และทรงปกป้องเขา ทรงให้เกียรติแก่ที่พำนักของเขา และทรงทำให้ทางเข้าของเขากว้าง และทรงได้โปรดชำระล้างเขาด้วยน้ำ หิมะ และลูกเห็บ และชำระล้างความผิดของเขา เช่นเดียวกับที่ผ้าขาวถูกชำระให้สะอาดจากสิ่งเปรอะเปื้อน และทรงได้โปรดเปลี่ยนให้แก่เขาซึ่งที่อาศัยที่ดีกว่าบ้านของเขา และครอบครัวที่ดีกว่าครอบครัวของเขา และคู่ครองที่ดีกว่าคู่ครองของเขา และทรงทำให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์ และทรงปกป้องเขาจากการลงโทษในหลุมฝังศพ (และการลงโทษแห่งไฟนรก) (1) ------------------- (1) มุสลิม หน้า 2/663 หมายเลข 963

157- (2) โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษต่อผู้มีชีวิตของเรา ต่อผู้ที่ตายของเรา ผู้ที่อยู่ ณ ที่นี้ และผู้ที่มิได้อยู่ ณ ที่นี้ เด็กๆ ของเรา และผู้ใหญ่ของเรา บรรดาชายของเรา และบรรดาหญิงของเรา โอ้อัลลอฮฺ ผู้ใดที่พระองค์ให้เขามีชีวิตอยู่ในหมู่พวกเรา ขอพระองค์ทรงให้เขามีชีวิตอยู่ในอิสลาม และผู้ใดที่พระองค์ทรงให้เขาตายไปจากพวกเรา ก็ขอได้ทรงให้เขาตายอยู่ในการศรัทธา โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงอย่าได้ยับยั้งรางวัลของเราที่ได้ละหมาดให้แก่เขาจากผลบุญของเขา (คือทรงโปรดประทานผลบุญแก่เราที่ได้ละหมาดศพให้เขา) และทรงโปรดอย่าให้เราหลงผิดหลังจากเขา (1) ------------------- (1) อบูดาวุด หมายเลข 3201, อัต-ติรมิซี หมายเลข 1024, อัน-นะสาอี หมายเลข 1985, อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/480 หมายเลข 1498, อะหฺมัด หน้า 2/368 หมายเลข 8809 และดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/251

158- (3) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริง คนผู้นี้ (ระบุชื่อผู้ที่เสียชีวิต) ได้กลับไปสู่การดูแลของพระองค์ และสายเชือกแห่งการเคียงข้างพระองค์ ดังนั้น ขอทรงปกป้องเขาจากการทดสอบในหลุมฝังศพและการลงโทษในนรกด้วยเถิด พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงรักษามั่นในคำสัญญาและความสัจจริง ดังนั้นขอทรงอภัยให้เขาและเมตตาเขาเถิด แท้จริงแล้ว พระองค์เป็นผู้ยิ่งด้วยการอภัยและเมตตา (2) -------------------- (2) บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 1499 ดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/251 และบันทึกโดยอบูดาวุด หน้า 3/211 หมายเลข 3202

159- (4) โอ้อัลลอฮฺ บ่าวของพระองค์และเป็นบุตรของบ่าวหญิงของพระองค์ ปรารถนาในความเมตตาของพระองค์ และพระองค์ไม่ได้ต้องการอะไรจากการลงโทษเขา ดังนั้นหากเขาเป็นคนดี ได้โปรดเพิ่มพูนความดีงามให้แก่เขา และหากเขาเป็นคนไม่ดี ได้โปรดยกโทษให้แก่บาปของเขา (1) ---------------------- (1) บันทึกโดยอัล-หากิม ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ และสอดคล้องกับคำกล่าวของอัซ-ซะฮะบี หน้า 1/359 และดูในอะหฺกาม อัล-ญะนาอิซ โดยชัยคฺอัล-อัลบานี หน้า 125

API