Adura ti a maa nse nigba ti okunkun biribiri ba wole de

Ko si enikeni ti ijosin tosi lododo aya fi Allah Oba okan soso, Oba Olubori, Oba ti O ni awon sanmo ati ile ati ohun to nbe laarin awon mejeeji, Oba abiyi Oba Alaforijin julo

API