94 - บทดุอาอ์เมื่อประสบกับโชคลางที่ไม่ดี

205- โอ้อัลลอฮฺ ไม่มีโชคลางใดเว้นแต่โชคลางของพระองค์ และไม่มีความดีงามใดเว้นแต่ความดีงามของพระองค์ และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ (1) ------------------ (1) อะหฺมัด หน้า 2/220 หมายเลข 7045, อิบนุ อัส-สุนนี หมายเลข 292 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในสิลสิละฮฺ อัล-อะหาดีษ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ หน้า 3/54 หมายเลข 1065

API