Addu’ar kyamar camfi

Ya Allah! Babu wani canfi sai fatanka, kuma babu wani alheri sai alherinka, kuma babu wani abin bauta idan ba kai ba.

API