24 - บทดุอาอ์หลังกล่าวตะชะฮฺฮุดสุดท้ายก่อนให้สลาม

55- (1) โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองจากการลงโทษในหลุมศพ และการลงโทษในนรกญะฮันนัม และจากความโกลาหลหรือบททดสอบขณะที่มีชีวิตและหลังความตาย และจากความชั่วร้ายที่เป็นบททดสอบ (ฟิตนะฮฺ) ของดัจญาล (1) ------------------ (1) อัล-บุคอรี หน้า 2/102 หมายเลข 1377 และมุสลิม หน้า 1/412 หมายเลข 588 ซึ่งสำนวนเป็นการบันทึกโดยมุสลิม

56- (2) โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมศพ และฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากบททดสอบ (ฟิตนะฮฺ) ของดัจญาล และฉันขอความคุ้มครองให้พ้นจากความโกลาหลและบททดสอบขณะที่มีชีวิตและหลังความตาย โอ้อัลลอฮฺฉันขอความคุ้มครองให้พ้นจากความผิดต่างๆ และการมีหนี้สินด้วยเถิด (2) ---------------- (2) อัล-บุคอรี หน้า 1/202 หมายเลข 832 และมุสลิม หน้า 1/412 หมายเลข 587

57- (3) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันได้อธรรมต่อตัวเองซึ่งเป็นการอธรรมอย่างมากมาย และไม่มีผู้ใดที่จะอภัยโทษทั้งหลายได้นอกจากพระองค์เท่านั้น ดังนั้น ได้โปรดอภัยให้ฉันด้วยการอภัยจากพระองค์ด้วยเถิด ได้โปรดเมตตาฉัน แท้จริงแล้วพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยและทรงเมตตายิ่ง (1) ----------------- (1) อัล-บุคอรี หน้า 8/168 หมายเลข 834 และมุสลิม หน้า 4/2078 หมายเลข 2705

58- (4) โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดอภัยในสิ่งที่ฉันทำก่อนหน้านี้และทำหลังจากนี้ สิ่งที่ฉันปิดบังและสิ่งที่ฉันเปิดเผย สิ่งที่ฉันทำเกินเลยและสิ่งที่พระองค์รู้ดีกว่าตัวฉัน แท้จริงพระองค์เป็นผู้อยู่ก่อนหน้าและเป็นผู้อยู่ภายหลัง ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น (2) ---------------- (2) มุสลิม หน้า 1/534 หมายเลข 771

59- (5) โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดช่วยเหลือฉันให้ได้รำลึกถึงพระองค์ และได้แสดงถึงการขอบคุณต่อพระองค์ และทำอิบาดะฮฺแด่พระองค์อย่างงดงาม (1) ------------------ (1) อบูดาวุด หน้า 2/86 หมายเลข 1522 และอัน-นะสาอี หน้า 3/53 หมายเลข 2302 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในหนังสือเศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 1/284

60- (6) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความตระหนี่ และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความขี้ขลาด และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความแก่เฒ่า และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากการทดสอบในชีวิตและการทรมานในหลุมฝังศพ (2) --------------- (2) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 6/35 หมายเลข 2822 และ 6390

61- (7) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ทรงประทานซึ่งสวนสวรรค์ และฉันขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ให้พ้นจากนรก (3) ------------------ (3) อบูดาวุด หมายเลข 792 และอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 910 และดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/328

62- (8) โอ้อัลลอฮฺ ด้วยความรอบรู้ของพระองค์ต่อสิ่งเร้นลับ และพลังอำนาจของพระองค์เหนือทุกสรรพสิ่ง ขอพระองค์ทรงทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ตราบที่พระองค์ทราบว่าการมีชีวิตนั้นดีต่อตัวฉัน และขอพระองค์ทรงเอาชีวิตฉันเมื่อพระองค์ทราบว่าการตายนั้นดีต่อตัวฉัน โอ้อัลลอฮฺฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความเกรงกลัวต่อพระองค์ทั้งในที่ลับและที่เปิดเผย และฉันขอต่อพระองค์ซึ่งถ้อยคำแห่งสัจจะทั้งในยามพอใจและยามโกรธ และฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความพอดีทั้งในยามขัดสนและมั่งมี และฉันขอต่อพระองค์ซึ่งนิอฺมัตที่ไม่หมดสิ้น และฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความรื่นรมย์แก่สายตาที่ไม่ขาดสาย และฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความพอใจต่อกำหนดของพระองค์ และฉันขอต่อพระองค์ซึ่งชีวิตที่ร่มเย็นหลังจากความตาย และฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความสุขในการมองไปยังพระพักตร์ของพระองค์ และความถวิลหาที่จะได้พบกับพระองค์ โดยไม่มีทุกข์ภัยใดๆ ที่เกินแก่ความอดทน และไม่มีบททดสอบใดๆ ที่ทำให้หลงทาง โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงประดับประดาเราด้วยเครื่องประดับแห่งอีมาน และขอทรงทำให้เราเป็นผู้ชี้ทางที่ได้รับทางนำด้วยเถิด (1) ----------------------- (1) อัน-นะสาอี หน้า 3/54,55 หมายเลข 1304, อะหฺมัด หน้า 4/364 หมายเลข 21666 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ อัน-นะสาอี หน้า 1/281

63- (9) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ โอ้อัลลอฮฺ ด้วยการที่พระองค์นั้นคือผู้เป็นเอกะหนึ่งเดียวที่ทรงจัดการดูแลทุกสรรพสิ่ง ผู้ที่ไม่ทรงมีบุตรและไม่ทรงถูกให้กำเนิด และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ ขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่บาปทั้งหลายของฉันด้วยเถิด แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยและเมตตายิ่ง (2) --------------- (2) บันทึกโดยอัน-นะสาอี หน้า 3/52 หมายเลข 1300 ซึ่งสำนวนนี้เป็นการบันทึกของท่าน และอะหฺมัด หน้า 4/338 หมายเลข 18974 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในหนังสือเศาะฮีหฺ อัน-นะสาอี หน้า 1/280

64- (10) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ ด้วยเหตุที่การสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นของพระองค์ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ผู้ทรงให้อย่างมากมาย โอ้ผู้ทรงเสกสรรชั้นฟ้าและแผ่นดิน โอ้ผู้ทรงยิ่งด้วยศักดิ์และเกียรติ์อันสูงส่ง โอ้ผู้ทรงชีวิน โอ้ผู้ทรงยืนหยัดจัดการทุกสิ่ง แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งสวนสวรรค์ และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากไฟนรก (1) ------------------------- (1) บันทึกโดยเจ้าของสุนัน อบูดาวุด หมายเลข 1495, อัต-ติรมิซี หมายเลข 3544, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3858, อัน-นะสาอี หมายเลข 1299 และดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/329

65- (11) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ ด้วยการที่ฉันปฏิญาณว่าพระองค์คืออัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ผู้เป็นเอกะหนึ่งเดียวที่ทรงจัดการดูแลทุกสรรพสิ่ง ผู้ที่ไม่ทรงมีบุตรและไม่ทรงถูกให้กำเนิด และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ (2) --------------- (2) อบูดาวุด หน้า 2/62 หมายเลข 1493, อัต-ติรมิซี หน้า 5/515 หมายเลข 3475, อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/1267 หมายเลข 3857, อัน-นะสาอี หมายเลข 1300 ซึ่งสำนวนเป็นการบันทึกของท่าน และอะหฺมัด หมายเลข 18974 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในหนังสือเศาะฮีหฺ อัน-นะสาอี หน้า 1/280 และดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/329 และเศาะฮีหฺอัต-ติรมิซี หน้า 3/163

API