Adura ti a maa se nigba ifunpinpin

Ko si Oba Kankan ti ijosin to si ni ododo ayafi Allah, Oba ti o tobi, Oba Onisuuru, ko si enikankan ti ijosin ododo to si ayafi Allah, Oba ti O ni aga Al- Arashi ti o to bi julo, kosi enikankan ti ijosin to si ni ododo ayafi Allah Oba ti O ni awon sanmo mejeeje ati ile mejeeje, ati aga Al-arashi Alaponle

Olohun, ike Re ni mo se agbekele re, ma se da mi da ara mi laarin kadiju ki a la a, ba mi tun gbogbo alamori mi se, ko si eniti ijosin to si ayafi Iwo

Ko si enikankan ti ijosin to si lododo ayafi Iwo Olohun, mimo fun O, dajudaju emi wa ninu awon alabosi

Allahu mi Olohun Oba mi, mi o si ni mu orogun pelu Re rara

API