Imaa se bi leri awon ota

Olohun Oba ti O so Al'qurani kale Oba Oluse isiro kiakia, ba mi bori awon ijo yii, Olohun bami bori won, ba mi mi won titi

API