Adura eniti alamori oro kan bale fun

Olohun kosi nkan to le rorun ayafi ohun ti O ba se ni irorun, iwo ni O si maa nso ilekoko di irorun ti O ba fe

API