Adura sise fun eniti o ba fe iyawo

Olohun a fun e ni alubarika, yio si tun se alubarika le o lori, yio si fi oore si idapo yin.

API