Adura ti a ma nse laarin Ruknul Yamaaniy ati Ajarul Aswad

Robbana aatina fid duniya asanatan wa aakhirati asanatan wa qina adhaaban naar. Olohun wa se daada fun wa ni aye ki o si se daada fun wa ni ojo ikehin ki o si lawa kuro ninu iya ina.

API