Adura ti afi maa ntoro ojo riro

Iwo Olohun ro ojo fun wa ni ojo ti yoo ba wa mu idaamu wa kuro, ti igbeyin re yoo si dara, ojo ti yoo mu ki ile o ruwe, ti yoo si se wa ni anfaani, ti ko nii ni wa lara, ro o fun wa laipe, ma se je ki o pe.

Iwo Olohun ro ojo fun wa, Iwo Olohun ro ojo fun wa, Iwo Olohun ro ojo fun wa.

Olohun fun awon erusin Re ni omi mu, Olohun fun awon daaba re ni omi mu, Olohun fon ike re ka, Olorun bani ji ilu re to ti di oku.

API