Adura sise fun eniti o ba se daada fun e

Olohun a san e ni esan daada.

API