Adura ti eniti o nse iyemeji nibi irun ati nibi kike nkan yio maa se

Mo fi Olohun wa isora kuro nibi odo esu eniti won maa nle ni oko, yio si ta oda si apa re osi ni eemeta

API