Adura wiwo abule tabi ilu

Ire Olohun Oba ti O ni sanmo mejeeje ati awon nkan ti won se booji bo, ati Oba ti O ni awon ile mejeeje ati awon nkan ti won gbe lori, ati Oba ti O ni awon esu ati awon ti won ti so nu, ati Oba ti O ni awon ategun ati awon nkan ti won ngbe fo, mo nbeere lowo Re daada abule yi, ati daada awon ara inu re, ati daada ti o wa nibe, mo wa nfi O wa iso kuro nibi aburu re, ati aburu awon ara ibe, ati aburu ti o wa nibe.

API