Iranti Olohun siwaju aluwaala

Mo bere pelu oruko Olohun. (1) ..................... (1) Abu Daaud, pelu number 101, ati Ibnu Maajah, pelu number 397, ati Ahmad, pelu number 9418, ki o si tun wo: Irwaahul Galiil 1/122

API