Adura ti a maa nse ti aba fe ki oku wo inu saare

A gbe e sinu sare pelu oruko Olohun ati ni ori sunnah ojise Olohun

API