Adura ibanuje abi ti oriri okan ba sele sini

Olohun dajudaju emi ni eru Re, omo erukunrin Re, ati omo erubinrin Re, aaso ori mi nbe lowo Re, idajo Re yoo se lemi lori, ipebubu Re naa ba mi lara mu, mo fi gbogbo oruko Re be O, awon oruko ti O pe ara Re, abi ti O so o kale sinu tira Re, abi ti O fi mo enikan ninu awon eda Re, abi ti O fi pamo sinu imo koko lodo Re, ki O se Al'quraani ni ohun ti yio se iregbede okan mi, ati imole aya mi, ati ohun ti yio si ibanuje mi danu, ati ohun ti yio mu edun okan mi lo

Olohun mo fi O wa isora kuro nibi aibale-okan ati ibanuje ati ikagara ati ikoroju, ati sise ahun ati sise ojo, ati eru gbese, ati ki awon omoniyan bori mi

API