Bawo ni eniti o gbe Arami Hajj tabi Umurah o se maa se labbaika

Labbaikal laahummo labbaik, labbaika laa sheriika laka labbaik, innal amda, wan ni'imata, laka wal mul'k, laa sheriika lak.

API