Adura ti a maa nse ti a ba sin oku tan

Olohun bani forijin in, Olohun bani fi ahon re mule

API