Adura ti a maa nse ti aba ri iletesu

Olohun Ni O tobi julo, Olohun je ki o yo lewa lori pelu ifokanbale ati ini igbagbo, ati ti ola ati igba ifa fun Olohun, ati ifini se konge sibi ohun ti O nife si, Olohun wa ati Olohun re ni Allaah

API