Addu’a yayin sanya mamaci a kabari

Da sunan Allah, kuma akan sunnar Ma’aikin Allah (S.A.W)

API