Addu’ar tafiya masallaci

Ma’ana: Ya Allah ka sanya haske acikin zuciya ta, da ‎haske ga harshe na, da haske ga ji na, da haske a gani na, ‎da haske a karkashi na da haske a sama na, da haske a ‎dama ta da haske a hagu na da haske a gaba na da haske ‎a baya na, ka sanya haske a cikin raai na, ka girmama ‎mini haske na, ka girmama haske, ka sanya ni na zama ‎haske,‎‏ ‏ka sanya haske a cikin jijiyoyi na da haske acikin ‎nama na, da haske a cikin jini na, da haske a cikin ‎gashina, da haske a cikin fata ta. Ya Allah! Ka sanya mini ‎haske a cikin kabarin na, da haske a cikin kasusuwa na, ‎ka kara mini haske, ka kara mini haske, ka kara mini ‎haske ka bani haske akan haske.‎

API