Addu’ar mai wasuwasi a sallah da karatu

Ina neman tsari da Allah daga Shaidan abin Jefewa, sai yai tofi a hagunsa sau uku

API