67 - บทดุอาอ์เมื่อเห็นจันทร์เสี้ยว (ฮิลาล)

175- อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ที่สุด โอ้อัลลอฮฺ ขอให้ (จันทร์เสี้ยวนี้) ปรากฏต่อเราด้วยความสวัสดิภาพ ความศรัทธา ความปลอดภัย อิสลาม และทางนำในสิ่งที่พระองค์ โอ้พระผู้ทรงอภิบาลของเราทรงโปรดและพอพระทัย พระผู้อภิบาลของเราและท่านคืออัลลอฮฺ (2) ----------------- (2) อัต-ติรมิซี หน้า 5/504 หมายเลข 3451 และอัด-ดาริมี ซึ่งสำนวนเป็นการบันทึกของท่าน หน้า 1/336 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/157

API