25 - บทซิกิรหลังจากให้สลามเสร็จจากการละหมาด

66- (1) ฉันขออภัยต่ออัลลอฮฺ (ให้อ่านสามครั้ง) แล้วกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ พระองค์คือผู้เปี่ยมด้วยสันติ จากพระองค์นั้นคือที่มาของสันติ จำเริญยิ่งเถิด โอ้ผู้เปี่ยมด้วยความยิ่งใหญ่และบุญคุณอันล้นเหลือ (1) ---------------- (1) มุสลิม หน้า 1/414 หมายเลข 591

67- (2) ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีภาคีใดสำหรับพระองค์ อำนาจการปกครองและการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์ และพระองค์ทรงมีความสามารถเหนือทุกสรรพสิ่ง (ให้อ่านสามครั้ง) โอ้อัลลอฮฺไม่มีสิ่งใดกั้นขวางสิ่งที่พระองค์ประทานให้ และไม่มีสิ่งใดมอบในสิ่งที่พระองค์กั้นขวางได้ และความมั่งมีมิอาจให้ประโยชน์แก่เจ้าของผู้มั่งมีนั้น ณ พระองค์ได้เลย (2) ----------------- (2) อัล-บุคอรี หน้า 1/255 หมายเลข 844 และมุสลิม 1/414 หมายเลข 593 ส่วนการให้อ่านสามครั้งที่มีระบุในวงเล็บนั้นเป็นสำนวนเพิ่มเติมที่บันทึกโดยอัล-บุคอรี หมายเลข 6473

68- (3) ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีภาคีใดสำหรับพระองค์ อำนาจการปกครองและการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์ และพระองค์ทรงมีความสามารถเหนือทุกสรรพสิ่ง ไม่มีความสามารถและพละกำลังใดที่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และเราไม่เคารพสักการะสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น เป็นสิทธิแห่งพระองค์ซึ่งการประทานนิอฺมัต (ความโปรดปราน) ความประเสริฐ และการสรรเสริญที่งดงาม ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ โดยที่เรามอบความบริสุทธิ์ใจแห่งการยึดมั่นในศาสนาแด่พระองค์ แม้ว่าเหล่าผู้ปฎิเสธจะชิงชังก็ตาม (1) ----------------------- (1) มุสลิม หน้า 1/415 หมายเลข 594

69- (4) มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ที่สุด (ให้กล่าว 33 ครั้ง) ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีภาคีใดสำหรับพระองค์ อำนาจการปกครองและการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของพระองค์ และพระองค์ทรงมีความสามารถเหนือทุกสรรพสิ่ง (2) ------------------ (2) มุสลิม หน้า 1/418 หมายเลข 597 และมีหะดีษที่กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ผู้ใดที่กล่าวมันทุกครั้งหลังละหมาด (ฟัรฎู) เขาจะถูกให้อภัยโทษจากความผิดที่เขาได้ทำ แม้ว่ามันจะมากมายเช่นฟองทะเลก็ตาม

70- (5) ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา กรุณาปรานียิ่ง จงกล่าวเถิดมุหัมมัด พระองค์คืออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นที่พึ่ง พระองค์ไม่ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ * ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา กรุณาปรานียิ่ง จงกล่าวเถิดมุหัมมัด ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระองค์ได้ทรงบันดาลขึ้น และจากความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่คลุม และจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อน และจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา * ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา กรุณาปรานียิ่ง จงกล่าวเถิดมุหัมมัด ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติ พระราชาแห่งมนุษยชาติ พระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติ ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่อ ที่กระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์จากหมู่ญินและมนุษย์ (ให้อ่านทุกครั้งละหมาดละหมาดฟัรฎู) (1) ----------------- (1) อบูดาวุด หน้า 2/86 หมายเลข 1523, อัต-ติรมิซี หมายเลข 2903, อัน-นะสาอี หน้า 3/68 หมายเลข 1335 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 2/8 ซึ่งสูเราะฮฺทั้งสามมีชื่อเรียกว่า อัล-มุเอาวิซาต ดูในฟัตหุลบารี หน้า 9/62

71- (6) อัลลอฮฺนั้นคือไม่มีผู้ที่ถูกเคารพสักการะใดๆ ที่เที่ยงแท้ นอกจากพระองค์เท่านั้น ผู้ทรงชีวิต ผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลาย โดยที่การง่วงนอน และการนอนหลับใดๆ จะไม่เอาพระองค์ สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นของพระองค์ ใครเล่าคือผู้ที่จะขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่น ณ ที่พระองค์ได้ นอกจากด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขา และพวกเขาจะไม่ล้อมสิ่งใด จากความรู้ของพระองค์ไว้ได้นอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้น เก้าอี้พระองค์นั้นกว้างขวางทั่วชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และการรักษามันทั้งสองก็ไม่เป็นภาระแก่พระองค์ และพระองค์นั้นคือผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงยิ่งใหญ่ (ให้อ่านทุกครั้งหลังละหมาดฟัรฎู) (1) ----------------- (1) ผู้ใดที่อ่านมันทุกครั้งหลังละหมาดฟัรฎู ก็จะไม่มีสิ่งใดขัดขวางไม่ให้เขาเข้าสวรรค์ได้นอกจากความตายเท่านั้น, อัน-นะสาอี ในหนังสืออะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 100, อิบนุ อัส-สุนนี หมายเลข 121 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺในหนังสือเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หน้า 5/399 และในสิลสิละฮฺ อัล-อะหาดีษ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ หน้า 2/697 หมายเลข 972 และนี่คืออายะฮฺที่ 255 ของสูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

72- (7) ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีภาคีใดสำหรับพระองค์ อำนาจและการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของพระองค์ พระองค์ทรงให้เกิด พระองค์ทรงให้ตาย และพระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง (ให้อ่านสิบครั้ง ทุกๆ หลังละหมาดมัฆริบและศุบุหฺ) (1) --------------- (1) บันทึกโดยอัต-ติรมิซี หน้า 5/515 หมายเลข 3474 และอะหฺมัด หน้า 4/227 หมายเลข 17990, ดูรายละเอียดของหะดีษในหนังสือซาด อัล-มะอาด หน้า 1/300

73- (8) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความรู้ที่ยังประโยชน์ ริซกี (ปัจจัยยังชีพ) ที่ดี และการงานที่ถูกตอบรับ (ให้อ่านหลังจากให้สลามละหมาดศุบุหฺ) (2) ----------------- (2) อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 925 และอัน-นะสาอี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 102 และดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/152, มัจญฺมะอฺ อัซ-ซะวาอิด หน้า 10/111 ซึ่งจะมีรายละเอียดในบทซิกิรที่ 95

API